Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

„Elandom Nieruchomości S.C.
E. Dobrucka A. Betnarska”

SZANOWNY KLIENCIE,

Dbamy o Twoją prywatność, chronimy Twoje dane osobowe, nasze działania zostały dostosowane do przepisówRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako : „RODO”)

Współadministratorami Twoich danych osobowych są następujące osoby :

 1. Anna Urszula Betnarska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów,
 2.  Elżbieta Dobrucka prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefowie przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów

wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Elandom Nieruchomości S.C. E. Dobrucka A. Betnarska” z siedzibą w Józefowie, przy ul. Marie Curie – Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej : 532 205 53 63 oraz numerem REGON : 363029465.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 26 RODO, Współadministratorzy zawarli umowę o współadministrowanie Pani/Pana danym osobowymi, zgodnie z którą ponoszą wspólną odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez Państwa przysługujących im praw oraz obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa wart.13 i14 RODO. Zgodnie z postanowieniami tej umowy oraz z postanowieniami RODO, może Pan/Pani wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.

Kontakt z każdym ze Współadministratorów jest możliwy :

i) listownie –  adres siedziby, tj. ul. Marie Skłodowskiej- Curie 14, 05-420 Józefów

ii) elektronicznie- adres e-mail : biuro@elandom.pl

iii)telefonicznie – pod numerem telefonu (22) 769-27-88

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

 • Przetwarzamy dane osobowe, które  udostępniłeś nam : a) w treści FORMULARZA kontaktowego,  lub b)  podałeś w zawartej z nami UMOWIE POŚREDNICTWA, lub c) podałeś w  dokumencie zawierającym Twoją ZGODĘ na przetwarzanie konkretnych danych w konkretnym celu.
 • Możemy też  przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane od innego agenta zajmującego się pośrednictwem lub z przestrzeni publicznej, jeśli umieścisz je tam z informacją, iż poszukujesz kontaktu z agentem. Wówczas poinformujemy Cię kiedy i z jakiego źródła pozyskaliśmy Twoje dane osobowe.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 • Jeśli wysłałeś do nas FORMULARZ NAPISZ DO NAS w zakładce Kontakt –  dane osobowe w nim zawarte będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia w czym możemy Ci pomóc. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO.
 • Jeśli wysłałeś do nas FORMULARZ ZGŁOŚ POSZUKIWANIE / ZGŁOŚ OFERTĘ w zakładce Zgłoś –   dane osobowe w nim zawarte będą przetwarzane w celu przedstawienia Tobie  naszej oferty lub przyjęcia do obsługi Twojej oferty, zgodnie z Twoim żądaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO.
 • Jeśli zawarłeś z Nami UMOWĘ POŚREDNICTWA dane osobowe w niej zawarte będą przetwarzane w celu realizacji Umowy pośrednictwa na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO, ale również na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu realizacji ciążących na Nas obowiązków prawnych , takich jak konieczność prowadzenia dokumentacji księgowej, podatkowej czy archiwizacji oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) jeśli będzie to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Umowy pośrednictwa.
 • Jeśli jesteś / byłeś NASZYM KLIENTEM – możemy poprosić Cię  o wyrażenie opinii o jakości naszych usług – wówczas przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO w celu badania  i poprawy jakości świadczonych przez Nas usług.
 • Jeśli wyrazisz na to ZGODĘ  – Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celach marketingowych i promocyjnych , w tym związanych z ofertą naszych Partnerów wspomagających nasze działania biznesowe, takich jak Banki czy doradcy kredytowi.
 • Jeśli to My zainicjowaliśmy kontakt z Tobą  – oznacza to, że pozyskaliśmy Twoje dane od innego Agenta zajmującego się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami lub z przestrzeni dostępnej publicznie, w której zamieściłeś informację  o poszukiwaniu kontaktu z agencją pośrednictwa w handlu nieruchomościami. W takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO w celu oferowania naszych usług, co stanowi nasz uzasadniony prawnie interes.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

 • Jeśli nawiązaliśmy kontakt, ale nie doprowadził on do zawarcia UMOWY POŚREDNICTWA – Twoje dane osobowe udostępnione w Formularzach i / lub innej korespondencji z Nami będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji.
 • Jeśli zawarliśmy UMOWĘ POŚREDNICTWA  – Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji Umowy pośrednictwa lub przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub też równy okresowi przechowywania dokumentacji  związanej z realizacją umowy pośrednictwa, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy.
 • Jeśli przetwarzamy  dane osobowe na podstawie Twojej ZGODY  – będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie tej Zgody, co możesz zrobić w każdym czasie. Cofnięcie Zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

 • Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Współadministratorów tj. pracownikom i współpracującym Agentom.
 • Jeśli zawarliśmy Umowę pośrednictwa  – Twoje dane możemy udostępnić również  podmiotom współpracującym z Nami w wykonywaniu umowy pośrednictwa, w tym notariuszom. Zebrane dane ujawnione mogą zostać potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Ciebie nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą  Ty będziesz zainteresowany. Zebrane dane mogą równie zostać ujawnione podmiotom wspierającym naszą działalność, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych i innych narzędzi informatycznych, biurom obsługi księgowej, podatkowej, prawnej.
 • W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym.  Będzie to miało miejsce jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UE

 • Z uwagi na wykorzystywanie przez Nas zewnętrznych systemów informatycznych, w tym portali społecznościowych Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń zapewnia stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,  o których mowa w art. 46 ust.2 lit c) RODO.

CZEGO  NIE  ROBIMY Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI ?

 • Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani innemu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ?

Masz prawo:

 • Dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii ;
 • Sprostowania danych osobowych;
 • Usunięcia danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora;

A także :

 • Wniesienia SPRZECIWU wobec przetwarzania Twoich danych osobowych : a) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych , opartego na art.6 ust.1 lit.f) RODO, tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora, oraz b) jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie w jakim przetwarzanie to jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Cofnięcia ZGODY na przetwarzanie Twoich danych osobowych  –  w odniesieniu do przetwarzania wykonywanego w celach  i zakresie zgodnym z udzieloną przez Ciebie Zgodą.
 • Wniesienia SKARGI do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – w sytuacji, gdy uznasz, iż Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne oraz techniczne wymagane przez właściwe regulacje prawne, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TY DECYDUJESZ

 • PODANIE DANYCH OSOBOWYCH jest dobrowolne, ale w niektórych sytuacjach może być konieczne ( zawarcie umowy pośrednictwa) i wymagane.
 • W zależności od CELU w jakim dane są podawane  – ich niepodanie może skutkować : brakiem możliwości nawiązania kontaktu, brakiem możliwości otrzymania informacji o ofertach.
 • Podanie NR TELEFONU  jest dobrowolne  i służy przyspieszeniu kontaktu drogą telefoniczną , ale nie jest wymagane.